ورزش دو میدانی () – دانستنی های علمی

۱۱- محوطه دور خیزنیزه نباید بیش از ۵/۳۶ و کمتر از ۳۰ متر باشد و ورزشکار نباید هیچ علامتی را در داخل محوطه دور خیز به کار ببرید. پریچهر شاهی به واسطه رکورد 18:51.72 دقیقه ای در مسابقات جوانان کشور در خرم آباد نفر دوم رنکینگ 5 هزار متر زنان ایران است و رتبه سوم به سمیر زمانی اختصاص دارد. در مسابقه های بیش از 500 متر مأموران باید زمان هر دور را اساس اعلام وقت نگه دار برای هر شرکت کننده ثبت کنند. تغییــرات ارتفاع میله پرش پس از مشورت با شرکت کننده انجام شود. ۷- در پرش ارتفاع باید داوران ارتفاع فعلی و ارتفاع بعدی میله را اعلام کنند. تبصره 1 : باشگاه هایی که در ـ نیمه ماراتن شرکت می کنند می توانند از 2 نفر ورزشکار اضافه استفاده کنند . دو و میدانی نوین در قرن ۱۹ در امپراطوری انگلستان بوجود آمده و رشتههای قدیمی ابقاء و رشتههای جدیدی مانند: دو با مانع، دوهای استقامت، پرش طول و پرش سه گام، پرتاب چکش و وزنه جزو رشته دو ومیدانی درآمدند.

وی ادامه داد: تیم کرمانشاه نیز با ۱۲ ورزشکار زن و مرد و در ماده های پرتاب نیزه، پرتاب وزنه، پرتاب دیسک، پرش طول و ۱۰۰ متر سرعت به رقابتهای قهرمانی کشور اعزام شده است. ماده 1 : قرارداد فی ما بین باشگاه ها و ورزشکاران می بایست در هیات دوومیدانی محل استقرار باشگاه ها ثبت و هیات موظف است همزمان با ثبت قرارداد یک نسخه از قرارداد را به فدراسیون ارسال نماید . یک ماده امدادی در مسابقات شرکت نماید باشگاه پاسخگو خواهد بود. ۲- نوبت شرکت کنندگان در مسابقه به قید قــرعه تعییــن می شود. در همین ایام بود که مردم با مفهوم رشتهای تحت عنوان دو صحرانوردی نیز آشنا شده، نسبت به برگزاری مسابقات آن اقدام کردند. ولی سه بار خطای پشت سر هم بـدون تــوجه بـه ارتـفـاعی کــه خـطا ها در آن رخ داده باعث محرومیت پرش کننده از پرش های بعدی می شود. ماده 3ـ حداقل تعداد ورزشكاران برای هر یک از تیم های شرکت کننده در هر مرحله 5 نفر میباشد .

این پرچم برای هر یک از جشنهای بازیها برافراشته میشود. تبصره 1 : کمیته برگزاری مسابقات مسئول کنترل شناسنامه و سایر مدارک می باشد باشگاه ها موظفند یک هفته قبل از شروع مسابقات كليه مدارك مورد نياز اعضای تیم شرکت کننده در مسابقات جوانان راجهت بررسی به کمیته مسابقات ارائه دهند. ۱۰- هر گاه بیش از هشت شرکت کننده در پرتاب ها وجود داشته باشند به هر شرکت کننده اجازه سه پرش داده می شود و پس از هشت نفری که نتایج بهــتری را کسب کرده اند اجازه سه پرش دیگر داده می شود و در صورتی که تعداد از هشت نفر کمتر باشد هر شرکت کننده اجازه شش بار پرش را خواهــد داشــت . ماده 8 ـ باشگاه مكلف به ارائه بيمه نامه ورزشي و حوادث براي ورزشكاران ، مربيان و ساير اعضاي تيم خواهد بود . ماده 7- استفاده از لباس متحدالشکل برای حضور در مسابقات امدادی الزامی می باشد و از تیم های فاقد لباس متحدالشکل در مسابقات جلوگیری بعمل خواهد آمد . پر واضح است که تمامی ورزش ها برای بدن فوایدی دارند که نمی توان از آن ها چشم پوشی کرد، اما در مورد ورزش دو که مادر تمام ورزش ها محسوب می شود این ضرب المثل صدق می کند که آنچه خوبان همه دارند تو یک جا داری…

۶- در پرش ارتفاع شرکت کننده می تواند علائمی را روی زمین گذاشته تا در مراحل دور خیــز به او کمک کند و یا دستمالی را روی میله ی افقی پرش برای دید بهـتر بگذارد . ۵- محل بلند شدن از زمین در پرش ها باید مسطح باشد . ۱۵- اگرسرچکش هنگام چرخاندن هنگام چرخاندن ابتدایی با زمین تماس پیدا کند خطا نیســت ولی اگر بعد از این مرحله ، چکش با زمین تماس یابد خطا محسوب می شود. ۱۰- استفاده از دستکش جزدر پرتاب چکش ممنوع است . ۱۴- همچون پرتاب وزنه ، پرتاب چکش نیز از داخل دایره به قطر ۱۳۵/۲ متر انجام گیرد . اول از هرچیزی باید یک جفت کفش و لباس راحت و مخصوص دویدن داشته باشید تا از هرگونه آسیب های احتمالی به دور باشید. اگر مربوط به مقام نفر اول باشد : شرکت کننده ای که کمترین تعداد پرش را در ارتفاعی که باعث تساوی شده انجام داده است در مقام بالاتر قرار می گیردو اگر هنوز تساوی وجود دارد افراد مزبور یک پرش دیــگر در ارتفاعی که خطا کرده اند انجام می دهند و اگر به نتیــجه نرسیدند میله ی پرش باید بالاتر یا پاییـن تر قرار داده شود و پرش انجام شود .