معرفی تاریخچه و انواع ورزش دو

2- چنانچه شرکت کننده ای در مسابقه دو و میـدانی بدون دلیل در یک آزمایش تأ خیر کند در آن نوبت مردود می شود و به عنوان یک خطا در برگ نتایج ثبت می شود و اگر بار دیگر در هر زمانی در آن مسابقه تأخیر کرد از انجام آزمایشات بعدی محروم خواهد شد . 4- در رقابت هایی که مسابقات مقدماتی ترتیب داده می شود در صورت امکان بین آخرین گروه هر دونده و اولین گروه دونده بعدی یا مسابقه نهایی باید حداقل فاصله زمانی زیر منظور شود. به تیم های کشور هایی که کمتر از 3 دونده و یا بیشتر از 5 نفر دونده شرکت کننده داشته باشد ، اجازه شرکت در مسابقه داده نخواهد شد . از آنجا که در دو های سرعت معمولا دوندگان با اختلاف کمی به خط پایان می رسند ، بهترین وسیله برای مشخص کردن نفر برتر ، فتوفینیش و عکس هایی است که این وسیله می گیرد . 4- ترکیــب یک تیــم پس از انجام مسابقه مقدماتی نبــاید تغییــر کند مگر در مورد بیماری یا صدمه جسمی یکی از شرکت کنند گان که مورد تأیید پزشک مخصوص مسابقه قرار گیرد و دویدن برای او خلاف مصلحت تشخیص داده شود که در این صورت باتصویب سه داور مسابقه تعویض انجام خواهد شد.

2- در مسابقات که در مسافت طولانی انجام می شود زمان تا یک پنجم ثانیه محاسبه می شود ولی باید این زمان به دهم ثانیه تبدیل شود . در مسابقات جوانان و نوجوانان 12 نفر می توانند ثبت نام نمایند که از این عده شش نفر در مسابقه شرکت کرده و به چهار نفر امتیاز داده می شود. این مسابقات طی چهار سال به شکل ساده برگزار می شد،بدین گونه که ورزشکاران فقط در رشته های دو کوتاه و پرش طول و پرش ارتفاع فعالیت می کردند،پس از آن حدود سال 1306 بود که عده ای از دانشجویان از فرنگ برگشته از تجربیات و مشاهدات خود برای پیشرفت دو استفاده کردند ،و به این ورزش تازه نفس جانی دوباره دادند،آنها در سال 1311با شناساندن دو به مردم وبه خصوص طبقه با سواد و تحصیلکرده توانستند که مسابقه های دو و میدانی در برنامه های تحصیلی وارد کنند،یک سال پس از آن گیسبون آمریکایی اولین مسابقات ورزش را در کشور ترتیب داد که ورزشکاران دو و میدانی هم در آن حضور داشتند.

با گذشت زمان و تغییر شرایط زندگی، انجام این حرکات طبیعی بیشتر برای عملیات جنگی صورت میگرفت. 2- هیچ داوطلبــی برای مسابقات ماراتن پذیرفتــه نمی شود مگر اینکه گواهی امضاء شده توسط یک پزشک صلاحیتدار را سی روز قبـل از مسابقات به برگزار کننده مسابقه ارائه دهد که در آن سلامت شرکت کننده برای شرکت در مسابقه مورد تأیید قـرار گرفته باشد . 1- در مسابقــات تیمی حداکثــر تعداد شرکت کننده عضو یک تیم و تعداد شرکت کنند گانی که نتیجه آنان باید به حساب بیاید باید در برنامه نوشته شود. 5- در مسابقات دوی 400×4 متر امدادی دور اول و قسمتی از دور دوم یعنی تا خروج از نخستین قوس آن دور باید دونده هر تیم در خط خودش بدود.در دوهای امدادی 400 ×4 متر که بیش از سه تیم شرکت کننده وجود نداشته باشد . اگر تعداد ورزشکاران کمتر از ۸ نفر باشد هر شرکت کننده اجازه انجام شش پرتاب را دارد. 7- چوب امدادی در تمام طول مسابقه در دست شرکت کننده حمل می شود و اگر به زمین بیفتد باید به وسیله ورزشکار مربوطه از زمین برداشته شود.

6- چنانچه دو شرکت کننده یا بیشـــتر برای کسب مقامی دارای امتیاز مساوی باشند امتیازات مربوطه مقام های مورد بحث باید جمع شده و به تساوی بین آنها تقسیم شود. اولین مسابقات بین المللی برای ورزشکاران دارای معلولیت جسمی (به استثنای ناشنوایان) در سال ۱۹۵۲ زمانی آغاز شد که اولین بازیهای بین المللی استول مندویل برای جانبازان جنگ جهانی دوم برگزار گردید. 4- مسیــر باید با کیلومتر و مایل برای شرکت کنندگان در تمام مسیر مشخص شود . 3- چنانچه به شرکت کننده ای توسط یک عضو هیئت پزشکی تأیید شده دستور داده شود که از مسابقه کنار برود شرکت کننده مورد بحث باید ســریع دستور را اجرا کند . 1. اول از هرچیزی باید یک جفت کفش و لباس راحت و مخصوص دویدن داشته باشید تا از هرگونه آسیب های احتمالی در امان بمانید. ۲- در مسابقات که در مسافت طولانی انجام می شود زمان تا یک پنجم ثانیه محاسبه می شود ولی باید این زمان به دهم ثانیه تبدیل شود . با این ورزشکاران که به اجبار دولتهایشان مجبور به ترک دهکده المپیک بودند همدردی شد. به طور کلی از مسابقات دوران یــونانباستان تجارب زیادی به دست می آید و سوابق تاریــــخ بسیاری از ورزش های مــدرن از آن به دست می آید و پایه گذاری بازی های المپیک به ما نشان می دهد که دکوردهایی در سال ۷۷۶ سال قبل از میــلاد مسیح به دست آمده است .