آخرین اخبار «مسابقات دو و میدانی

ماده 3ـ حداقل تعداد ورزشكاران برای هر یک از تیم های شرکت کننده در هر مرحله 5 نفر میباشد . پرتابکننده در وسط دایرهای به قطر 213 سانتی متر قرار میگیرد که به وسیله باند آهنی یا چوبی محصور شدهاست، یک گوی آهنی به وزن 7/260 گرم برای مردان و نصف همین وزن برای زنان را با یک دست در بالای شانه میگیرد و بدون آنکه پا را از دایره پرتاب بیرون بگذارد، وزنه را با تمام قدرت پرتاب میکند،جنس وزنه معمولاً آهن خالص، برنج یا هر فلز سخت تر از برنج میباشد یا از پوستهای از فلزات که درون آن با سرب یا سایر فلزات پر شده باشد استفاده شود. ۶- در پرش ارتفاع شرکت کننده می تواند علائمی را روی زمین گذاشته تا در مراحل دور خیــز به او کمک کند و یا دستمالی را روی میله ی افقی پرش برای دید بهـتر بگذارد . ماده 3ـ ورزشكاران مشمول خدمت نظام وظيفه حق شرکت در هیچ یک از مراحل مسابقات را ندارند ، مگر با ارائه مجوز، حق عقد قرارداد با باشگاههاي غير نظامي ندارند ، باشگاههاي نظامي تنها مجاز به استفاده از افراد غير مشمول و مشمولين نيروي مربوط بخود مي باشند و استفاده از مشمولين ديگر نیروها موکول به ارائه رضايت نامه آن نيرو خواهد بود .

تبصره 1 : ورزشکاران مشمول با در دست داشتن دفترچه آماده به خدمت بدون غیبت و با ذکر تاریخ اعزام حق شرکت در مسابقات را تا قبل از اعزام دارند . این دو نفر حق شرکت در سایر مواد مسابقات را ندارند . بنابراین، می توان گفت که دو و میدانی، از زمان پیدایش بشر وجود داشته و بلکه از نخستین اسلحه های انسان در برخورد با محیط زندگی و خطرهای آن به شمار می رفته است. ۱۲- اگر عضوی از بدن ورزشکار با قوس پرتاب یا آن طرف نوار مزبور برخورد کند خطا نموده است . ۸- پرش کننده به میل خود می تواند ار ارتفاع خاصی پریده یا صرف نظر کند . روی هر ارتفاع پرش کننده حق یک مرتبـه پریدن داشته و تا زمانی که نتیجــه مطلوب به دست آید شرکت کننده موظف است به پرش خود ادامه دهد . تبصره 1 : دو يا چند باشگاه با يك نام حق شركت در مسابقات را ندارند .

در دوران امپراطوری روم باستان، لژیونرها (سربازان عضو ارتش) با پرداختن به انواع دوها و پرتاب ها، خود را برای مسابقات شمشیرزنی و نبردهای تن به تن آماده می کردند. اگر تساوی مربوط به مقام دیگری باشد تساوی کنندگان در مقام خود باقی می مانند. ماده 6- باشگاه مكلف به معرفي كتبي ، سرپرست ، مربیان و همراهان رسمي تيم خود می باشد . وی گفت: این مسابقات در مادههای ۱۰۰، ۴۰۰، ۸۰۰ و ۳۰۰۰ متر، پرتابهای وزنه و نیزه، پرش طول و دوی امدادی برگزار میشود، ضمن اینکه هر ورزشکار در دو ماده می تواند در این رقابتها شرکت کند. وی از تشکیل کمپین استعدادیابی جوانان برای استفاده از آنان در رقابتها خبر داد و تصریح کرد: با علی احسانی و فرشاد دادفر در حال مشورت و بررسی در مورد کمپینگ دو و میدانی ذوبآهنیها هستیم تا از فرزندان ذوبآهن و کسانی که استعداد دو و میدانی دارند استفاده کنیم و در سالهای آینده از آنها در مسابقات کشوری بهره ببریم تا ستونهای اصلی ذوبآهن باشند. پیش از این سال جمهوری خلق چین به بهانه آنکه تایوان تحت عنوان «جمهوری چین» در این رقابتها شرکت میکرد از شرکت در این رقابتها امتناع میکرد.

دانشگاه پیام نور در سال ۱۳۷۶ تاسیس شد. همشهری جوان و جویای نام او، حدیثه رئوف است که با زمان 4:47.94 دومین دونده سریع 1500 متر ایران در سال 98 بوده است. ۳- حداقل مسافت دور خیــز در پرش ارتفاع ۱۵ متر ، پرش با نیــزه ، طول و سه گام ۴۰ متر می باشد . در پرش با نیــزه ، طول و سه گام علائـم دور خیــز را باید در کنار مسیر خارجی قرار داد. ماده 2ـ به ورزشكاري كه موفق به شكستن ركورد ملي يا تساوي با آن شود 15 امتياز و در صورت تساوی و یا بهبود بخشيدن با ركورد باشگاه ها، 10 امتياز و به ورزشکارانی که موفق به شکستن رکورد آسيا یا تساوی با آن شوند 30 امتياز تعلق خواهد گرفت. اگر مربوط به مقام نفر اول باشد : شرکت کننده ای که کمترین تعداد پرش را در ارتفاعی که باعث تساوی شده انجام داده است در مقام بالاتر قرار می گیردو اگر هنوز تساوی وجود دارد افراد مزبور یک پرش دیــگر در ارتفاعی که خطا کرده اند انجام می دهند و اگر به نتیــجه نرسیدند میله ی پرش باید بالاتر یا پاییـن تر قرار داده شود و پرش انجام شود .